Ingredients – Romaine, Spring Mix, Avocado, Turkey Bacon, Egg, Corn, Tomato, Crumbled Blue Cheese, Lime Cilantro Jalapeño